Bilder av uteområdene

Enhet 2A & 2B

Brygga ned mot flytebrygga

Sjøfronten

Enhet 2A og 2B

Explora Lysøysund as

Kaianlegget foran enhet 2A og 2B

Hovedhuset bakfra